DRONNING CHRISTINES REGNSKABER

Christine
Møntenheder
Tidstavle
Danmarkskort
Redaktionen
Infrastruktur
Transport
Rejsemål
Forsiden

Vor Frue i Karup


Målet for valfarten var kilden og Vor Frue Kirke i Karup.

Karup Kirke. Efter tegning af Erik Schiødts 1880I Pontoppidans Danske Atlas oplyses: St. Mariæ Kirke eller Vor Frue Kirke i Karup har fordum været sær navnkundig og i Overtroens Tider baade på Helbredens og Andagtens Vegne meget søgt, som endog de mangfoldige paa alle Sider til- og fraløbende, men nu med Lyng bevoxne, Veie give tilkiende. Oprindelsen til saadan Pillegrimsfart skal have været denne: En blind mand drømte, at om han lod sig lede til Karup og toede sig i et der under en Sivbusk udspringende Vand, skulde han ved Mariæ Paakaldelse faa sit Syn igien, hvilket oc skede. Der dette falske Mirakel rygtedes, blev der opsat en Træværk over denne Vældekilde og et Capel bygt derhos, hvorhen mange Skrøbelige Blinde og andre Syge strax forføjede sig. Og som dette Tilløb daglig voxte, blev der tigget og givet store Almisser, hvoraf man fandt for godt, at opbygge vor Frue til Ære en stor og anseelig Kirke. Denne Kirke var udvendig tækket med Blye, indvendig med store murede Hvælvinger forsynet, og ziiret med et meget højt Taarn og Spir...
Til kirken var knyttet et hospital, der kun kendes fra skriftlige kilder.

Item 1 rinsk guldene fick jeg hennes nade vdi Karop dominica cantate at offre. Item 2 mr. fick jeg hennes nade samme dagh till at legge vdi blocken ther samme stedz.
Item 4 b oc 1 alb. fick jeg jomfrverne, frve Anne och pigerne till at offre ther samme stedz.
Item 3 b lagde jeg paa tafflen, som myn frves nade befoell.
Item 3 b fore tegen till myn frves nade, jomfrverne, pigerne oc smaadrengene oc andre smaswenne i Karop samme dagh.
...
Item 6 b presterne fore messer, thee sagde fore myn frves nade i Karop, dominica cantate.
Item 4 b diegenene oc peblingene, som thientte till messe ther samme stædz.
Item 20 b gæstepenninge i Karop, som Tzitze myn frves pige befoel, dominica cantate.